دستورالعمل اجرایی حمل و نقل دانش آموزان

 طبق دستورالعمل ابلاغ شده از سوی استانداری که توسط وزارت کشور صادرشده است، حمل و نقل دانش آموزان درسال تحصیلی۹۸-۹۷ با بهره گیری از سامانه پایش ناوگان دانش آموزی (سپند) صورت می‌پذیرد.

پیمانکاران مکلفند فقط از نرم افزارهای پایش و رصد سفرهای دانش آموزی که بر اساس ضوابط ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها هستند، استفاده کنند.

شهرداری‌ها در محدوده شهرو حریم آن و در محل هایی که شهرداری وجود ندارد، بخشداری ها مرجع صدور پروانه فعالیت حمل و نقل دانش آموزان برای متقاضیان هستند و موظفند برای فراخوان و شناسایی شرکت های متقاضی، بررسی صلاحیت و صدورپروانه فعالیت برای آن ها اقدام کنند.

حضور مراقبان صاحب صلاحیت برای حفاظت از دانش آموزان در مقابل حوادث احتمالی، کمک به سوار و پیاده شدن دانش آموزان و عبور از خیابان و کمک به رانندگان در ناوگان دانش آموزی ون، اتوبوس و مینی بوس الزامی است.


چاپ   ایمیل

Related Articles